სიღნაღის უძველესი გალავანი გაჯით გალესეს

სიღნაღის უძველესი გალავანი გაჯით გალესეს„მეფემან ირაკლი აღაშენა მრავალნი სოფელნი და ციხენიცა და ორნი უჩინებულესნი ციხენი დიდნი – ესე იგი ციხე ბოჭორმისა, რომელიცა ყოფილარს უწინარესსა, გარნა მცირე და ციხე იგი ქიზიყისა – უწოდებენ სიღნაღს, რომლისაცა მიზეზით მრავალგზის ისარგებლეს ხალხთა ქიზიყისა და სხვათა მახლობელთა სოფელთა მისთათა მშვიდობით დაცვითა მტერთაგან”, – წერდა ვახტანგ ბატონიშვილი.

დღეს სიღნაღის ისტორიული გალავნის ნაწილი გაჯით შელესეს.

ინფორმაცია და ფოტო მარიამ ყიასაშვილმა გაავრცელა:

“სიღნაღის უძველესი გალავნის შელესვა საყუარლად.”