ჯვარზე გაკრული იესო ქრისტეს შვიდი ფრაზა

ჯვარზე გაკრული იესო ქრისტეს შვიდი ფრაზაგიფიქრიათ რას განიცდიდა ჯვარზე გაკრული იესო ქრისტე?

პოეტი ნიკა ჩერქეზიშვილი გვიზიარებს შვიდ ფრაზას, რომელიც ჯვარზე გაკრულმა მაცხოვარმა თქვა:

„მამაო, მიუტევე ამათ, რამეთუ არა იციან, რასა იქმან.“

„ამინ გეტყვი შენ: დღეს ჩემ თანა იყო სამოთხესა.“

„დედაკაცო, აჰა, ძე შენი! აჰა, დედაჲ შენი.“

„მწყურის!“

„ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რაჲსათვის დამიტევე მე?“

„მამაო, ხელთა შენთა შევჰვედრებ სულსა ჩემსა.“

„აღსრულებულ არს.“