დავით აღმაშენებლის ეპიტაფია

დავით აღმაშენებლის ეპიტაფიაასეთია დავით IV აღმაშენებლის ეპიტაფია, როვლის ავტორიც არსენ იყალთოელია:

“ნაჭარმაგევს მეფენი თორმეტნი პურად დამესხსნეს,
თურქნი, სპარსნი და არაბნი საზღვარსა გარე გამესხსნეს,
თევზნი ამერთა წყალთაგან იმერთა წყალთა შთამესხსნეს,
აწღა ამათსა მოქმედსა გულზედან ხელნი დამესხსნეს.”