გურამ ქართველიშვილი: “ეს სრული დაკნინებაა და ღალატი”

გურამ ქართველიშვილი: "ეს სრული დაკნინებაა და ღალატი",,ვინ ნაჭარმაგევს მეფენი თორმეტნი პურად დამესხნეს,
თურქნი, სპარსნი და არაბნი საზღვართა გარეთ გამესხნეს,
თევზნი ამერთა წყალთაგან იმერთა წყალთა შთამესხნეს,
ამა ყოვლისა მოქმედსა გულზედან ხელნი დამესხნეს…” – მწერალი გურამ ქართველიშვილი თავის ახალ ჩანაწერში “დაკნინება” ქართველებს მათი საამაყო დავით აღმაშენებლის ეპიტაფიას ახსენებს:
“დღეს ქართველები მიწას და სხვა უძრავს თურქზე, არაბზე და სპარსზე ვყიდით და მათ ვასახლებთ ამ ჩვენ ედემში. ფულის სანაცვლოთ ვუღებთ კარს ისტორიულად დაუძინებელ მტრებს და იქვე ვამაყობთ ხოლმე დავით აღმაშენებელით, ვისი ეპიტაფიაც ასე ჟღერს:
,,ვინ ნაჭარმაგევს მეფენი თორმეტნი პურად დამესხნეს,
თურქნი, სპარსნი და არაბნი საზღვართა გარეთ გამესხნეს,
თევზნი ამერთა წყალთაგან იმერთა წყალთა შთამესხნეს,
ამა ყოვლისა მოქმედსა გულზედან ხელნი დამესხნეს…”
ეს სრული დაკნინებაა და ღალატი.
ღალატი გარდასული და მომავალი თაობების მიმართ…”